Holy Child Preschool
4747 Amboy Road
Staten Island, NY 10312